மனமே ஏன் இந்த வீணான சஞ்சலமே ராகம்: நளினகாந்தி தாளம்: ஆதி

3.

மனமே ஏன் இந்த வீணான சஞ்சலமே  ராகம்: நளினகாந்தி  தாளம்: ஆதி

மனமே ஏன் இந்த / வீணான சஞ்சலமே

மாருதியை ஸ்மரித்தால் நல் / மோக்‌ஷ கதி பெறலாமே

பரமன் இராமனை / சீதைக்குணர்த்திக் காட்டி

ஆச்சார்யனாய் உயர்ந்தான் / சிறிய தருவடி

ஜீவாத்மாக்கள் தங்கள் / நிலையினை அறிவதில்லை

பரமாத்மாவை என்றும் / நினைக்கவும் விழைவதில்லை

இவ்வறியாமை போக்கி / ஞானம் அளிப்பான்

ராகவனின் அருமை / தூதனான ஹனுமான்

Advertisements