4. சுந்தர வானரன் சுந்தரனின் தூதனாய் ராகம்: மோஹனம் தாளம்: ஆதி

4. சுந்தர வானரன் சுந்தரனின் தூதனாய்  ராகம்: மோஹனம்  தாளம்: ஆதி

சுந்தர வானரன் / சுந்தரனின் தூதனாய்

சுந்தரியைத் தேடி / சுந்தரபுரி அடைந்தான்

 

எங்கும் திரிந்தோடியும் / அன்னையைக் காணாமல்

மூலையில் சென்றமர்ந்து / சிந்தனத்தில் ஆழ்ந்தான்

 

தன் முயற்சியில் செய்தோம் / என்ற எண்ணம் தவறென

உணர்ந்து தெளிந்தான் / அந்த குரக்கின வீரன்

தேவி தேவரீரே உம்மைக் / காட்டும் என ப்ரார்த்திக்க

உடன் அந்த கற்பின் கனலை / கண்ணுற்றுக் களித்தான் 

 

ஸ்வப் ப்ரயத்னம் கொண்டு / பரமனை அடைதல் 

சாத்தியப் படுவது / துர்லபம் என்றுணர்த்தி 

“நின் சொத்தான அடியேனை / நீரே ஆட்கொள்ளும் என

ஆறிய சரணாகதியே / பலிக்கும் எனக் காட்டினான்

Advertisements