5. ஓ ஹனுமானே! ராகம்: பெஹாக் தாளம்: ஆதி

 

ஓ ஹனுமானே ஒரு / அந்தண ரூபத்தை

சுக்ரீவன் வேவுக்கென / தரித்துச் சென்றாயே

 

கல்மிஷ எண்ணத்துடன் / ரகு வம்ச திலதர்களை

நோக்கி நீயும் அடிகளை / வைத்துப் போனாயே

 

அழகன் இராமனைக் / கண்டவுடன் ப்ரமித்து

பொய்யுரைக்க ஒண்ணாமல் / சமைந்து நின்றாயே

எம்புருகிப் போய் / கண்ணீர் பெருகியோட

முழுமுதலைக் கண்டேன் / என்றே களித்துகந்தாயே

 

“நானே ஹனுமான் / சுக்கிரீவன் மந்த்ரி” என்று

மெய்யாக உன்னை அறிமுகம் / செய்து கொண்டாயே

உன் பேச்சில் மயங்கி / உற்று நோக்கிய இராமனை

கண்ணாரக் கண்டு அவன் / தன் அன்பன் ஆனாயே