7. அஞ்சனை மைந்தன் ராகம்: ஹிந்தோளம் தாளம்: ஆதி

 

அஞ்சனை மைந்தன் / ராமாயணம் சொல்லி

உயிர் காத்துகந்தது / இரு முறை நிகழ்ந்தது

 

சீதையிடம் சேதி சொல்ல / சென்ற வீர வானரன்

அவள் தூக்கிட முயல்வதை / கண்டு அதிர்ந்தான்

மெல்லிய குரலில் / ராம கதை இசைத்து

அவள் உயிரினைக் காத்த / புண்ணியன் ஆனான்

 

பதினான்காண்டுகள் ஆன பின்பும் / ராமனைக்

காணாத பரத நம்பி / தீக்குளிக்க யத்தனித்தான்

பலபீமன் ராம தூதினை / பாடி அங்கு குதிக்க

பரதன் உயிர் தரித்து / நன்றி நவின்றான்

Advertisements