8. இராகவனையும் இலக்குவனையும் ராகம்: ஸரஸ்வதி தாளம்: ரூபகம்

இராகவனையும் இலக்குவனையும்

காண வந்தான் வீர ஹனுமான்

 

தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்ட

கபியின் உயர் தோற்றத்தை நோக்கியும்

அவன் தன் வார்த்தை கேட்டும் ராமன்

ப்ரமிப்பில் ஆழ்ந்து மயங்கி நின்றான்

 

நான்கு வேதம் அறிந்து வ்யாகரணமும் கற்று

தெளிந்த வானரோத்தமன் என புகழ்ந்து மகிழ்ந்தான்

ஆயிர நாவுடை ஆதிசேஷனை, இவ்வாக்மியிடம்

பார்த்துப் பேசென அறிவுருத்தினான்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s